Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Stocktegel (Vloeren Fosselle) worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat U een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze webshop stemt U in met de algemene voorwaarden. Alle transacties met Stocktegel (Vloeren Fosselle) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
Met de ‘onderneming’,’wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Stocktegel (Vloeren Fosselle). Met de ‘klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de webshop impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Stocktegel (Vloeren Fosselle).

1/ Prijzen:
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn exclusief BTW, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

2/ Bestellingen:
Om een product aan te kopen, dient U het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien U de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan U uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient U ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorafgaande gegevens hebben ontvangen, zult U een overzichtspagina krijgen. Als U deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de webshop waarin U koopt.

3/ Levering:
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd of klaargezet volgens de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat U uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we U hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we U mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt U de ongeleverd bestellingen/ producten annuleren op welk ogenblik nadat U van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling als is gebeurd, ontvangt U de volledige terugbetaling van het betreffende product of producten. Indien de door ons geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leverings bon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die U hebt besteld, dient U dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de producten te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering en of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de producten waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
Goederen die door de koper zelf worden afgehaald, blijven 30 dagen ter beschikking, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle bestellingen van goederen die binnen deze 30 dagen niet werden afgehaald, worden na deze termijn geannuleerd en opnieuw voor verkoop ter beschikking gesteld.

4/ Retour:
We willen dat U volledig tevreden bent over elke aankoop bij Stocktegel (Vloeren Fosselle) en streven ernaar om U ten allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien U een product wenst terug te sturen, gelieve dan de retouraanvraag in te dienen op info@stocktegel.be met de duidelijke vermelding van de reden van retour en de verwijzing naar het originele aankoopdocument. Zowel de aanvraag als het terugsturen van de producten dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst van de producten. De producten dienen zich bij retour te bevinden in de originele verpakkingen en in uitstekende staat voor wederverkoop samen met een kopie van de originele leveringsbon.
Indien U een product wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens te vermelden bij de retouraanvraag samen met een beschrijving van de beschadiging ( indien mogelijk een foto) en binnen de 14 kalenderdagen samen met het product in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug. Ruilen kan enkel bij voldoende beschikbaarheid. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de producten.

5/ Producten:
Alle producten worden alleen verkocht volgens de beschikbare hoeveelheden aangegeven in de webshop. Beschikbare hoeveelheden kunnen uit verschillende ‘tonaliteiten’ bestaan, dwz dat deze minieme afwijkingen kunnen hebben naar ’print’ en kleur. Bij bestelling aanvaard de klant deze kleine afwijkingen. De producten die op de webshop worden aangeboden zijn overstocks en/of einde reeksen die worden verkocht onder het op=op principe. Bijstellingen bij de fabrikanten kunnen in deze gevallen niet geplaatst worden.

6/ Reglementering inzake on-line verkoop:
Conform de reglementering inzake on-line verkoop hebt U het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die U via de webshop hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn, in dit geval ongeplaatst zijn.
Om een product te annuleren, kunt U ons een e-mail bericht sturen op info@stocktegel.be waarin U ons uw klantennummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de producten en alle originele verpakkingen te bewaren , en U mag de producten niet gebruiken. De producten moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat U ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd naar ons algemeen magazijn ( zie contactgegevens). Alle producten worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste producten, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de producten. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking samen met alle toebehoren hebben ontvangen, ontvangt U de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

7/ Overmacht:
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welk andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde producten binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde producten, vermeerderd met eender welke bijhorende leveringskosten.

8/ Inhoud:
Alle informatie die op onze webshop opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktij erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomen advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze webshop wordt regelmatig geüpdated.

9/ Prijzen en drukfouten:
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

10/ Eigendom van Goederen:
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Stocktegel (Vloeren Fosselle) tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende producten door ons is ontvangen.

11/ Vragen of klachten:
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@stocktegel.be . We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we U de vermoedelijke termijn mee en houden we U op de hoogte van elk onderzoek.

12/ Veiligheid:
We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldiens maximaal te beschermen.

13/ Contactgegevens:
Vloeren Fosselle NV
Molenkouter 102 B
9520 Sint-Lievens-Houtem
+32 53 62 61 80

Ondernemingsnummer: 0421.328.309

http://vloerenfosselle.be/

14/ Maatschappelijke Zetel:
Vloeren Fosselle NV
Molenkouter 102 B
9520 Sint-Lievens-Houtem
+32 53 62 61 80

Ondernemingsnummer: 0421.328.309

http://vloerenfosselle.be/

15/ Auteursrecht en kopierecht:
De inhoud van deze webshop en andere publicaties van Stocktegel (Vloeren Fosselle) zijn eigendom van Stocktegel (Vloeren Fosselle). en kunnen enkel gebruikt worden met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.


16 / Klachten?
Als U een klacht wenst in te dienen over een klantenbeoordeling op onze webshop, stuur dan een mail naar info@stocktegel.be .

17/ Herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop U of een door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons Stocktegel via een ondubbelzinnige verklaring ( schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping?
Als U de overeenkomst herroept, ontvangt U alle betalingen die U tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten ( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen U terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij U uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen U voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of U aangetoond hebt dat U de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als U de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.